Flexo Tag

เราเลือกใช้ ระบบพิมพ์ Flexography ในการพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูกให้กับลูกค้า เนื่องจากเป็นระบบพิมพ์ที่สามารถพิมพ์กล่องได้ในปริมาณมาก และค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ต่ำ เมื่อเทียบกับระบบพิมพ์อื่นๆ...