รับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกตามความต้องการของลูกค้า

กำหนดขนาดกล่อง แบบพิมพ์ และเกรดกระดาษ ได้ตามต้องการ

02 813 0980 | LINE ID: @blbox

มาตราฐานรับรองในระดับสากล

เนื่องจาก เป้าหมายที่สำคัญที่สุดขององค์กร คือ“คุณภาพและมาตรฐาน”ของสินค้าและบริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม บริษัท บาแล็นซ์ แพ็คกิ้ง จำกัด จึงให้ความสำคัญ และได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสากลต่างๆ เป็นประจำทุกปี และมีความตั้งใจที่จะรักษาความเป็นมาตรฐาน มุ่งมั่นที่จะการพัฒนาคุณภาพ สู่สากล อย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานต่างๆที่ บริษัท บาแล็นซ์ แพ็คกิ้ง จำกัด ได้รับการรับรอง

1.) ISO 9001 (Quality Management System: QMS) เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ การพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ ซึ่ง ISO 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพที่มาตรฐานองค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ โดยจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร

2.) GHP (Good Hygiene Practice) หรือเดิมคือ GMP เป็นมาตรฐานตัวชี้วัดหลักหลักเกณฑ์ในการผลิตที่ถูกหลักสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการผลิตและควบคุม โดยเน้นวิธีการป้องกันมากกว่าการแก้ไขอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ให้ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคในทุกๆภาคส่วน

3.) HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็นการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิต โดยจะทำการวิเคราะห์และประเมินอันตรายในขั้นตอนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่ตรวจรับวัตถุดิบ จนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์ส่งถึงมือผู้บริโภค ว่าจุดใด หรือ ขั้นตอนใดมีความเสี่ยงที่จะต้องควบคุม